اگر دانشجوی رتبه یک از سهمیه استعداد درخشان خود استفاده نکند نفرات بعد می توانند از سهمیه بدون آزمون استفاده کند؟


خیر، سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون فقط برای رتبه یک قابل استفاده می باشد و در صورتی که مایل به استفاده نبود نفرات بعد نمی توانند استفاده کنند.
دانشجویی از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون خود استفاده کند ولی پذیرفته نشود سال بعد می تواند از سهمیه با آزمون خود استفاده کند.
اگر دانشجویی از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون خود استفاده کند و پذیرفته شود و انصراف دهد دیگر نمی تواند از سهمیه با آزمون استعداد درخشان استفاده کند ولی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به طور عادی مانعی ندارد.


تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >