براي معافيت از طرح دوره عمومي چه بايد كرد؟


شروع اقدامات با مراجعه به دفتر طرح و توزيع نيروي انساني در وزارتخانه بوده و از آن طريق بايد پيگيري و گواهي معافيت را دريافت كرد.
در مورد فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي كه نامه معافيت دريافت كرده اند و در مقطع دستياري مشغول به تحصيل مي باشند حسب دستور وزير محترم وزارت متبوع و بخشنامه شماره 913/500/د مورخ 16/3/95 اين مدت از تعهدات ضريب كا آنها قابل كسر مي باشد. اين موضوع از طريق معاونت درمان قابل پيگيري مي باشد.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >