تا چه مدت بعد از فارغ التحصيلي مي توان از تسهيلات ادامه تحصيل (ورود بدون آزمون يا با آزمون) استفاده كرد؟


-براي پذيرش بدون آزمون بايد بلافاصله بعد از فارغ التحصيلي باشد(بيش از يكسال نگذشته باشد)
- براي پذيرش با آزمون و استفاده از سهميه مربوطه، بايد بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد.
- در يك سال به طور همزمان نمي توان از هر دو سهميه استفاده كرد
استفاده از سهميه يكبار مي باشد. (اعم از قبولي يا عدم قبولي)


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >