در خصوص استفاده از تسهیلات سربازی مرجع پاسخ دهنده کجاست؟


بنیاد ملی نخبگان به آدرس bmn.ir (جهت بهره مندي از تسهيلات سربازي پس از مراجعه به بنياد و كسب اطلاعات لازم ، در صورتي كه حسب ضوابط بنياد تاييد شوند از طريق آن بنياد به حوزه نظام وظيفه معرفي شده و از تسهيلات سربازي بهره مند مي شوند)

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >