استفاده از سهميه دستياري در آزمون پزشكي و دندانپزشكي چگونه است؟(با آزمون)


براي استفاده از سهميه در آزمون دستياري پزشكي متقاضي واجد شرايط مي بايست حداقل ۴۰ امتياز از سه حيطه آموزشي،پژوهشي و فردي،اجتماعي و فرهنگي كسب نموده و در رقابت با ساير كساني كه مشمول آيين نامه استعداد درخشان مي باشند و امتيازات مربوطه را احراز نموده اند قرار مي گيرند و بر اساس نمره آزمون و امتيازات مربوطه و...... بررسي و اولويت بندي مي شوند.
براي آزمون دستياري دندانپزشكي نيز مي بايست بر اساس شيوه نامه مربوطه امتيازات لازم را كسب نمايند.و با ديگر متقاضيان واجد شرايط در رقابت قرار گيرند.
*اطلاعات بيشتر در مورد شيوه نامه از طريق دبيرخانه هاي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي قابل دريافت است.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >