دبیران و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1397/10/13 0:0

 

دبیر و مسئول  بسته

بسته های  طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

رشته و تخصص

دکتر ایرج نبی پور

مسئول کارگروه  ماموریت ویژه توسعه دانش زیست دریا

     فوق تخصص غدد

دکتر مریم فرخ نیا

دبیر کارگروه  ماموریت ویژه توسعه دانش زیست دریایی

دکترای فیزیک پزشکی

دکتر داریوش رنجبر

     مسئول کارگروه  ماموریت ویژه توسعه دانشHSE  

دکترای محیط زیست

دکتر محسن امیدوار

     توسعه دانش   دبیر کارگروه ماموریت ویژهHSE

دکترای بهداشت حرفه ای

دکتر بنفشه اسماعیل زاده

توسعه دانش بیو تکنولوژی و طب بازساختی

دکترای علوم تشریح

دکتر کامران میرزایی

توسعه دانش  پزشک خانواده

تخصص پزشکی اجتماعی

دکتر کامران میرزایی

ارتقاء  نظام  ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

تخصص پزشکی اجتماعی

دکتر عیسی صفوی

توسعه دانش بین رشته ای

دکترای جامعه شناسی سلامت

مهندس پرویز عضدی

توسعه آموزش مجازی  در علوم پزشکی

کارشناس ارشد بیهوشی و آموزش علوم پزشکی

دکتر احمد کریمی

توسعه دانش طب سنتی

دکترای داروسازی

دکتر گیسو حاتمی

اعتبار بخشی برنامه های آموزشی و توسعه آمورش مداوم

متخصص کودکان 

دکتر ازمل

اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر عبدالرسول خسروی

اعتبار بخشی موسسات آموزشی

دکترای کتابداری

دکتر صمد  اکبرزاده

توسعه ارتقاء و زیرساخت های آموزش علوم پزشکی

دکترای بیوشیمی

دکتر محمد سیدآبادی

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

دکترای داروسازی

دکتر همام الدین جوادزاده

کارآفرینی و حرکت بسوی دانشگاه های نسل سوم و چهارم

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر سودابه محمدی

آموزش پاسخگو و عدالت محور

تخصص پزشکی اجتماعی

دکتر مریم مرزبان

اعتلای اخلاق حرفه ای

دکترای اپیدمیولوژی

 

کلمات کلیدی:
کارگروه     اسامی     دبیر     بسته     طرح.تحول    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >