شرح وظایف معاونت آموزشی

1395/12/12 0:0

شرح وظايف و مسئوليتهاي معاون آموزشي:

 

الف) اداره كليه امور آموزشي دانشگاه

ب) مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط

ج) نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه

د) تدوين و پيشنهاد اصول اجرائي امور آموزشي

ه) نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته

و) تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه

ز) برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط

ح) نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه

ط( ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي

ي) اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي

ك) تعيين و پيشنهاد شرايط ورود دانشجويان به دانشگاه

ل) انجام بررسيهاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي و تطبيق برنامه ها به نيازهاي علمي پزشكي و اقتصادي

م) تهيه پيشنهاد آئين نامه هاي لازم جهت امتحانات و پيشرفت كارهاي آموزشي دانشگاه

ت) برقراري ارتباط با ساير مؤسسات در داخل يا خارج از كشور به منظور انجام مبادلات علمي حوزه معاونت آموزشي

 

 

 

کلمات کلیدی:
شرح.وظایف     معاونت.آموزشی    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >