تحول

1

14 دی 1397
دبیر طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
دبیر تحول نوآوری

 

14 دی 1397
کارشناس طرح تحول و نوآوری
طرح تحول و نوآوری

 

13 دی 1397
دبیران و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

22 بهمن 1395
معرفی
معرفی طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

 

23 دی 1394
کارگرو های محوله به دانشگاه

 

23 دی 1394
ارتباط با ما
ارتباط با دبیرخانه طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

 
1
< >