معرفی معاون آموزشی

1396/1/12 0:0
معرفی معاون آموزش

 

 نام ونام خانوادگي :سيد سجّاد اقبالي

متولد :

وضعيت تاهل: متاهل

شماره تماس : 00987733450236 
ايميلsseghbali@gmail.com 

 

تحصيلات

1364-1360 دوران تحصيلات مقطع متوسط را در رشته علوم تجربي در دبيرستان آزادگان رودبار به پايان رساندم و با عنوان رتبه برتر فارغ التحصيل گرديدم .

1371-1364 دوران تحصيل خود را مقطع دكتري پزشك عمومي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي تهران – ايران گذارندم .
1380-1376 دوران تحصيلات تخصصي را در رشته پاتولوژي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز به پايان رساندم .
 

پايان نامه

بررسي و ارزيابي بيماران مبتلا به مسمويت بارداري مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي مقطع دكتري عمومي

استاد راهنما :پروفسور جواد دهدشتي

استاد دپارتمان زنان وزايمان دانشگاه شهيد بهشتي

 

  

Thesis:

A. Evaluation of patient with toxemia of pregnancy referred to educational hospitals of Shahid Beheshti University during 1991-1992Degree: General practitioner Supervisor: Javad Dehdashti, MD, prof. of university in OBS & Gyn.  Tehran, Iran

 

    پايان نامه مقطع تخصصي پاتولوژي:  
بررسي انكلوزيون سلولهاي تارگت    Bull`s Eyeدر سلولهاي نئوپلاستيك 289 بيمار مبتلا به افيوژن سروزي بدخيم
استاد راهنما :پروفسور پريكالا- وي – كومار
 پروفسور دپارتمان پاتولوژي دانشگاه شيراز
B.   Bull`s Eye (Target) inclusion in neoplastic cells in malignant serous effusions. A study of 289 cases
Degree: specialty in pathology

Supervisor: Perikala V. Kumar, MD, prof. of pathology, Shiraz, Iran

 

حوزه عملكرد اجرايي

·         استادیار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1380 تا كنون
·         مشاوره واحد جوانان استانداري استان بوشهر به مدت چهارسال
·         عضو هئيت مديره سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران از سال 1387 تا كنون
·         عضو هئيت تجديد نظر كميته انتظامي رسيدگي به تخلفات پزشكی سازمان نظام پزشكي استان بوشهر از سال 1386 تا كنون
·         عضو انجمن پاتولوژي آمريكا وكاناداCAP
·         عضو انجمن هماتولوژي اروپا EUROPEAN    hematology.ASS  
·         دوره مديرت ارتقاء كيفيت هلند 1383
·         عضو كميته مشترك اصلاح بودجه دانشگاه ها و مجلس شوراي اسلامي از سال 1383 لغايت تا پايان 1384
·         عضو مجمع خيرين سلامت استان بوشهر به انتخاب وزير بهداشت1386  
·         مشاوره ارشد رئيس دانشگاه و عضو شوراي مديريت دانشگاه از سال 8813 تا كنون
·         دبير كميته علمي بسيج جامعه پزشكي استان1380-1388
·         عشو كارگروه تربيت بدني استانداري بوشهر از سال 1382 تا 1385
·         عضو كارگروه بهداشت كارگري استانداري بوشهر از سال 1382 تا 1385
·         رئيس بيمارستان صحرائي سر پل ذهاب در دوران جنگ اول آمريكا با عراق «ويژه آورگان عراقي»
·         رئيس بيمارستان صحرائي و رئيس ستاد هلال احمر در زلزله رودبار 
·         مدير پروه استاندارد سازي آموزش پزشكي در دانشكده پزشكي دانشگاه بوشهر WFME
·         مدير گروه دپارتمان پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1380 تا 1387و1389 تا كنون
·         مدير مركز توسعه اموزش پزشكي  Education development center(EDC) دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1380 تا1384
·         رئيس مركز آموزش مداوم پزشكی  Continuous medical Education دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1380 تا1386
·         مسئول طرح تكريم ارباب رجوع و تعيين سطح رضايت مندي بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1382 تا1385
·         مسئول ارتقاء سطح كيفي خدمات بهداشتي درما ني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1382 تا1385
·         معاون پشيباني وتوسعه منابع مالي وانساني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1382 تا1384
·         جانشين وقائم مقام رياست دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1382 تا1384
·         مسئول پيگري طرح هاي ويژه عمراني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1382 تا1384
·         عضو شوراي تحول اداري استان بوشهر از سا ل 1382 تا1385
·         مدير مركز توسعه آموزش پزشكي ورئيس مركز آموزش مداوم پزشكي
·         دبير كارگروه توسعه عمراني ورفاه دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1382 تا1385
·         جانشين معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1373 تا1376و 1380 تا 1383
·         مشاور آموزشي معاون اموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر از سا ل 1382 تا1384
·         مدير فني ومدير اجرائي همايش وكنگره ها و كارگاه ها و Work shopهاي متعدد ومختلف آموزش پزشكي
·         مشاور پژوهشي و عضو كمسيون تائيد proposalپايان نامه هاي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
·         مدير اجرائي كارگاه هاي مختلف ومتعدد مديريتي و پژوهشي وسمينارهاي گوناگون وآموزش مداوم پزشكي
·         مدير برنامه Curriculum planning  دانشگاه علوم پزشكي شيراز ويژه دستياري
·         پايان نامه تخصصي رشته پاتولوژي به عنوان برترين عملكرد پژوهشي دستيار در سال 2001 انتخاب گرديد.
·         برگزيده شدن به عنوان پژوهشگر برتر در سال 2008 از طرف دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر
·         تدريس وآموزش به جوانان دانش پژوهش ايران اسلامي از علائق اينجانب است كه فعاليتهاي اينجانب در اين زمينه به قرار زير است
·         تدريس در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر از سال 1380 تاكنون
·         تدريس  در دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر از سال 1372 تاكنون
·         تدريس در دانشكده پيرا پزشكي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر از سال 1380 تاكنون
·         انتخاب شدن به عنوان استاد برتر پاتولوژي طي سنجي هاي متعدد و مكرر از دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي و درماني بوشهر
·         انتخاب شدن به عنوان استاد برتر اخلاق و استاد برتر از نظر به كارگيري به روشهاي نوين آموزشي  توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي
·         برگزار بالغ بر 20 سمينار و كارگاه در زمينه آموزش و مديريت در ساختار دانشگاه هاي علوم پزشكي از سال 1380 تا كنون
·         سخنران بيش از 15 سمينار وكنفرانس در زمينه مديريت وآموزش در حيطه پاركلينگ
·         عملكرد موثر وتاثير گذار در بالغ بر 20 سمينار work shopوكنگره پاتولوژي وآزمايشگاه وبرگزاري سمينارهاي متعدد در زمينه استاندارد سازي و استانداردهاي برتر آزمايشگاهي ومديريتي و بهبود كيفيت  
·         شركت در بيش از 30 كنگره وكارگاه سمينار به عنوان مدير علمي ،مديرتي ،سوپروايز و داور
·         شركت در بيش از 20 سمينار ،كنگره وكارگاه در رشته مرتبط با علوم پزشكي در دوران فعاليت به عنوان پزشك عمومي
·         رتبه اول ارتقاء كيفيت آموزشي در مراكز توسعه پزشكي 1374 و1375 رتبه دوم آموزش مداوم پزشكي سال 1375
·         دوره پزشكي قانوني سازمان پزشكي قانوني تهران 1392
·         نماينده رئيس دانشگاه در شوراي تشكل هاي دانشجويي سال 1380 تا 1385
·         عضو هئيت جذب استاد دانشگاه علوم پزشكي
·         دبير كميته جذب اعضاي هيت علمي از سال 1373 تا 1376
·         موسس و مسئول فني آزمايشگاه رازي بوشهر از سال 1381 تا كنون
·         مسئول فني آزمايشگاه بيمارستان فاطمه زهرا (س) و شهداي خليج فارس از سال 1389 تا كنون
·         مشاور فني سازمان پزشكي قانوني استان بوشهر از 1380 تا كنون

 

 

مقالات وپژوهش ها

Publications

 . Prevalence of osteoporosis in women older than 50years old in Bushehr port. Iranian south medical journal, vol ll, no.2 February 2009

بررسي شيوه اسئوپروز در زنان بيش از 50 سال در بندر بوشهر ژرونال پزشكي طب جنوب ايران جلد 2 فوريه 2009

 

 Evaluation of brushing cytology in the diagnosis of Helicobacter pylori gastritis. Iranian south medical journal, vol. l0, no.2 February 2008

                  ارزيابي و بررسي Brushing Cytology    در تشخيص التهاب معده ناشي از عفونت با باكتري هكيكو باكتر پيلوري

 Reference range of serum homocysteine level for the northern Persian Gulf. Iranian south medical Journal vol, 10, no.1 September 2007

بررسي ميزان سطح سرمي همو سيستئين در شمال خليج فارس

            Spinal cord compression secondary to extramedullaryhematopoesis: case report and summary.

Neurosurgery quarterly vol 16 no.3 September 2006

گزارش موردي بيمار مبتلا به نخاع تحت فشار ثانويه به خون سازي خارج از مغز استخوان

 

 Sonography in diagnosis of acute appendicitis Iranian south medical journal Vol.6no.1, September 2003

بررسي ميزان وقت سونوگرافي در تشخيص التهاب حاد آپانديس ومقايسه با نمونه پاتولوژي

 Giant ileal duplication with extensive gastric Heterotopia. Journal of pediatric surgery vol. 34, no1, January 2002

هتروتوپي بزرگ معده به همراه دوپليكاسيون اليئوم

 Bulls eye (Target) inclusions in neoplastic cells in malignant serous effusions, a study of 289 cases.

Acta Cytologica 2000  

بررسي انكولوزيون سلول هاي تارگت Bull’s eye در سلولهاي نئوپلاستيك 289 بيمار مبتلا به افيوژن بدخيم سروزي

 

 Approved projects and proposals 

  Prevalence of genital human Papilloma virus in women of Bushehr Port, south of Iran, by routine PAP smear and P.C.R Stage: written paper and Sent to university council For research, ready to publication.
ميزان شيوع ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) در زنان بندر بوشهر با بررسي پاپ اسيرو PCR
 
Evaluation of Fine needle aspiration in diagnosis of thyroid nodules, Thesis for medical Student for the degree of general doctor Stage: collecting data.
ارزيابي تشخيص توده هاي تيروئيد با استفادهاز Fine needle Aspiration
  Vitamin D binding protein Gene polymorphism and its association with type II diabetes mellitus in an Iranian population. A member of supervisory committee Stage: collecting data.
بررسي مورفيم ژن پروتئين متصل شونده به ويتامين D در همراهي با ديابت نو ع Iدر جمعيت ايران
 Screening of genital human papilloma Viruses by P.C.R method among women of Bushehr port, south of Iran in 2006 Stage: Reported and presented in third European congress of virology, Nurnberg, September 2007

 غربالگريويروس پاپيلوهاي انساني جنسي توسط PCR در بين زنان بندر بوشهر وجنوب ايران

 

 

 

 

 برخي از فعاليتهاي پژوهشي و تحت عنوان استاد مشاور در پايان نامه هاي فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي
     Evaluation of brushing cytology in the diagnosis of H- pylori gastritis '' By: Mohammad Afarid for degree of medical doctor" Stage: reported and published.
ارزيابي سلول شناسي با روش brushingدر بيماران مبتلا به التهاب معده وابسته باكتري هليكو باكتري پيلوري دانشجو دكتر محمد آفريد.
    Determination of Hepatitis C virus genotype and risk factors distribution In Bushehr province.
     By: Ehsan Jelodari “for degree of medical doctor."'
اثبات و تطبيق ژنوتيپ هاي مختلف ويروس هپاتيت c وتطبيق با ريسك فاكتورها
دكتر احسان جلوداري
 Effect of orally N-Acetyl cysteine in comparison with placebo in patients with sub-acute sinusitis in Bushehr general hospitals during 2008-2009 By: Gholam Hossein monavar sadegh "for degree of medical doctor"
بررسي نقش درماني داروي خوراكي N-Acetyl cysteine خوراكي در مقايسه بادارونا در بيماران مبتلا به سنيوزيت تحت حاد مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر
   Relationship between Alvarado score and pathological findings in patient with acute appendicitis coming with abdominal pain in Bushehr general hospitals. By: Azam Aalinasab"for degree of medical doctor" 
 ارتباط معيارهاي الوارادو و يافته هاي آسيب شناسي در بيمارن مبتلا به آپانديست حاد كه با درد شكمي به بيمارستانهاي آموزشي داشنگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر مراجعه كرده اند .
 
   عضويت هاي حرفه اي

 

·         عضو سازمان پزشكي جمهوري اسلامي ايران و عضو هئيت مديره سازمان نظام پزشكي استان بوشهر ازسال 1387 تا كنون
·         عضو انجمن پاتولوژيست هاي ايران
·       عضو هئيت تجديد نظر كميته انتظامي رسيدگي به تخلفات پزشكان سازمان نظام پزشكي استان بوشهر از سال1386 تا كنون
 

 

 

  علايق شخصي
 
·         مطالعات وسيع در زمينه مديريت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
·         مطالعه در زمينه راهكارهاي پيشرفت وتوسعه پايدار در سيستم آموزش بهداشت .ودرمان منطبق با سند چشم انداز بيست ساله انقلاب اسلامي
·         فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و پيگري مسائل روز تحولات جهان
·         مطالعه در مديريت روان شناختي در منابع انساني
·         فعاليت هاي ورزشي : شنا ،تير اندازي و فوتبال
 
 
 
 
  
توان منديها و آگاهيای برگرفته از آموزش و تجربه
·         مديريت اجرائي در هر سه رده ي آموزش ،بهداشت ،درمان
·         مديريت سوانح و حوادث غير مترقبه
·         مديريت اورژانس هاي اجتماعي
·         بودجه ريزي عملياتي
·         مديريت بحران هاي مالي ،درماني ونيروي انساني
·         نقش وكاركرد روابط عمومي در مديريت و اصلاح ساختارها
·         امور حقوقي و قوانين استخدامي وتوسعه منابع مالي وانساني
·         روش هاي نوين تامين مالي با محوريت اجراي اصل44 قانون اساسي
·         مديريت پروژه هاي عمراني وتوسعه زير ساخت ها
·         مديريت و توسعه تكنولوژي وفن آوري هاي نوين تجهيزات پزشكي در زمينه تشخيص ،آزمايشگاه ودرمان
·         مباحث حقوق پزشكي . پزشكي قانوني
·         نقش IT در مديريت توسعه
·         بهسازي و توان مند سازي زير ساخت ها و نيروي انساني و فضاي فيزيكي ونرم افزاري دانشگاه ها
·         نحوه صدور و ارائه خدمات جامع پزشكي
·         تعامل با همه نيروهای موثر در ارتقاء سطح علمي ،اقتصادي و اجتماعي جامعه محترم پزشكي و تلاش در جهت استيفاي حقوق متقابل جامعه پزشكي و بيماران
·         نحوه فعال كردن NGOها ي مرتبط با بهداشت و درمان و تلاش جهت مشاركت هر چه بيشتر ايت بخش توانمند در برطرف كردن موانع درمان
·         حمايت از انجمن بيمارهاي خاص مانند تلاسمي ها ،سرطاني ها ،بيماران مبتلا به MS و بيماران ديابتي و نارسائي كليه
·         مديريت بهداشت آب وغذا و فضاي سبز و بهداشت روان
·         ضرورت توسعه فعاليتهاي طب كار و امور مرتبط با سلامت كارگران
·         مديريت منابع مالي جهت كاهش نارضايتي پرسنل وپرداخت معوقه هاي حقوقي
·          روش هاي مديريتي جهت بهبود فضاي اورژانس هاي شهري و جاده اي و بيمارستاني
·         تلاش در جهت تامين ما لي داروهاي بيماران مبتلا خاص
·         همكاري مستمر با ارگان ها ونهادهاي انقلابي شامل بهزيستي و هلال احمر ،انتقال خون ،ستاد حوادث غير مترقبه ،بنياد شهيد وجانبازان انقلاب اسلامي ،انجمن حمايت از بيماران خاص ،ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان زندان ها ،جهت بهره گيري از تجربيات مفيد و سازنده طرفين
 

 

 

 Supervised theses

کلمات کلیدی:
CV     دکتر.اقبالی     معاون.آموزشی    
تعداد بازدید:   ۱۹۳۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >